Disclaimer

Via de website van i-mediate, maar ook via bijvoorbeeld blogs en nieuwsbrieven, wordt algemene informatie verstrekt over i-mediate en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover informatie juridische onderwerpen betreft is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. i-mediate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van die informatie. Verwijzingen via de site naar andere sites en externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. i-mediate draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die websites, noch onderschrijft of keurt de inhoud van deze websites goed. Het is de ontvanger/gebruiker van de informatie die hierin is bedoeld niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van i-mediate.